Complimenten van de accountant voor financiën gemeente Helmond

Woensdag 12 juni 2019

De accountant heeft de jaarrekening 2018 van gemeente Helmond gecontroleerd, ze hebben een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 3,7 miljoen euro. Dat is goed nieuws aldus wethouder financiën Jos van Bree: “De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de financiële processen in de organisatie op orde te krijgen. Dat verdient nog steeds de volle aandacht, maar we zijn goed op weg. Helmond is financieel gezond. Er zijn meer dan voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. We kennen geen grote tekorten en de komende jaren investeren we verantwoord in onze stad.”

Tekorten jeugdzorg

In 2018 is er een tekort op jeugdzorg zichtbaar van 4,4 miljoen, dit wordt grotendeels binnen het sociaal domein gedekt. Tekorten op jeugdzorg zijn er niet alleen in Helmond, dit is een landelijke trend. Het Rijk stelt daarom 1 miljard euro extra beschikbaar om de tekorten voor een gedeelte op te vangen. De komende tijd onderzoekt gemeente Helmond of het nodig is om structureel meer budget vrij te maken voor jeugdzorg.

Overschotten begroting

De accountant constateert dat de budgetten die in de begroting gereserveerd zijn niet altijd helemaal worden uitgegeven. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat gereserveerde budgetten pas later worden uitgegeven, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de sluizen. Ook zijn de ambities soms niet gerealiseerd binnen de geplande termijn. Het college houdt hier bij het opstellen van de nieuwe begroting rekening mee.

Minder inkomsten verkoop grond

Door een vertraging in de ontwikkeling van Brandevoort II zijn er in dat gebied minder inkomsten van de verkoop van grond dan verwacht. Daarnaast stijgen ondertussen de bouwkosten. Hierdoor was in 2018 het resultaat van het grondbedrijf € 2,0 miljoen negatief.

De accountant geeft in haar verslag een compliment aan het college en de ambtelijke organisatie voor de stappen die zijn gezet om de interne financiële processen te verbeteren. De komende jaren wordt er in Helmond geïnvesteerd in een nieuw financieel systeem waardoor nog een slag wordt gemaakt in de verbetering van processen.

De jaarrekening en de bevindingen van de accountant zijn terug te vinden op www.helmond.nl/jaarrekening.

Uw Reactie
Uw Reactie