Nieuws college (vergadering 4 september)

Donderdag 13 september 2018

In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

.

Participeren in het project BrabantRing

De BrabantRing voorziet in directe en veilige (internet)verbindingen die van belang zijn voor toekomstige privacygevoelige zorgdiensten. Doordat de gemeente Helmond zelf regie neemt in de aanleg van glasvezel, hebben we de aansluiting op de BrabantRing meteen al als randvoorwaarde opgenomen voor de nieuwe BV Glasvezel Helmond. De totale realisatiekosten van de BrabantRing worden op dit moment geraamd op ruim 18 miljoen euro indien alle onderdelen van dit net in de komende 5 tot 7 jaar kunnen worden gerealiseerd.

Project 'Achter de Voordeur' in De Waart

De doelstelling van het programma Sociale Stad is dat alle inwoners maximaal kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen, evenals het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Onderdeel van dit programma is het project ´Achter de Voordeur`. Het speerpunt van dit project is het verbeteren van de positie van individuele buurtbewoners. Door tijdens huisbezoeken actief op te halen wat er speelt op individueel niveau en op wijkniveau, zijn we als gemeente in staat om vroegtijdig hulp of stimulans te bieden. Dit komt ten goede van de zelf- en samenredzaamheid van de bewoners en ook de sociale basis en leefbaarheid van de buurt verbetert hierdoor. De doelstelling van het Achter de Voordeur project is tweeledig. Enerzijds is de doelstelling het ophalen van vragen en signalen bij bewoners en naar aanleiding hiervan (vroegtijdig) actie ondernemen. Anderzijds is de doelstelling het stimuleren van bewoners om actief te worden in hun wijk.

Het project kent een looptijd van 2 jaar (2018-2020) waarin 160 huisbezoeken afgelegd zullen worden.

Beantwoording Raadsvragen

Het college heeft in haar vergadering van 4 september de raadsvragen beantwoord van:

  • - Helmond Aktief inzake glasvezel in Helmond

 De beantwoording van deze en andere raadsvragen kunt u terug lezen via de volgende weblink: https://www.helmond.nl/vragenraadsleden