Nieuws college (vergadering 28 augustus)

Woensdag 12 september 2018

In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

.

Afronding sluiting wijkaccommodatie de Kamenij

Eind 2017 sloot wijkaccommodatie de Kamenij in Helmond-Noord haar deuren. Sommige activiteiten van de Kamenij zijn op andere plekken voortgezet zoals in De Pannehoeve, de Fonkel of het Huukske. Andere activiteiten zijn inmiddels beëindigd. De financiële afronding heeft inmiddels ook plaats gevonden. Er resteert nog een exploitatietekort over het jaar 2017 en hiervoor vraagt het bestuur een aanvullende subsidie aan.

Het college heeft inmiddels kennis genomen van de sluiting van de wijkaccommodatie van de Kamenij en gaat akkoord met de eenmalige subsidie om het exploitatietekort over 2017 af te dekken. Daarnaast stemt het college in met een eenmalige subsidie aan de wijkraad Helmond Noord voor het verbeteren van de mogelijkheden voor wijkactiviteiten in de Pannehoeve.

Subsidiëring stichting Industrieel Erfgoed Helmond

Stichting Industrieel Erfgoed Helmond/Industrieel Atrium (SIEH) is een stichting die aan de Kanaaldijk een documentatie- en informatiecentrum exploiteert. Hier vinden thema-exposities plaats en er zijn voor het publiek uitgebreide mogelijkheden om kennis te maken met de industriële geschiedenis van Helmond. Met het onderwijs worden educatieve samenwerkingstrajecten ontwikkeld en in opdracht van het bedrijfsleven worden bijzondere audiovisuele producties gerealiseerd (bedrijfsfilms over de geschiedenis van industriële bedrijven).

Het college stemt in om 1) met stichting Industrieel Erfgoed Helmond een huurovereenkomst aan te gaan, 2) een exploitatiebijdrage toe te kennen voor de energielasten en 3) een meerjarensubsidie toe te kennen.

Herijking van verordeningen Participatiewet doelmatigheid/rechtmatigheid

Voor een optimale uitvoering van de Participatiewet, ingevoerd per 1 januari 2015, zijn eind 2014 diverse verordeningen voor de Peelregio vastgesteld. Op grond van de ervaringen opgedaan in de eerste drie jaar van de Participatiewet kunnen nu verbeteringen in deze verordeningen worden doorgevoerd. Tevens is bijstelling nodig vanwege aanpassing van de wet. Ten opzichte van 2015 heeft een duidelijke dereguleringsslag plaatsgevonden; het aantal regels is aanzienlijk verminderd en er is meer ruimte gecreëerd voor maatwerk en vakmanschap.

Context van de Participatiewet

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van de Participatiewet hebben gemeenten de opdracht om op het niveau van de arbeidsmarktregio samen te werken en een eenduidige werkgeversbenadering te ontwikkelen. Tegelijkertijd is de doelgroep uitgebreid, zijn re-integratiemiddelen gebundeld en is een integrale benadering binnen het sociale domein noodzakelijk om inwoners en werkgevers zo effectief en efficiënt mogelijk van dienst te zijn, een kwalitatief goede dienstverlening te bieden en kosten te besparen. Hierbij staat de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers voorop.

Beantwoording Raadsvragen

Het college heeft in haar vergadering van 28 augustus de raadsvragen beantwoord van:

  • - Groen Links inzake het opsporen/vervolgen van bijstandsfraude

De beantwoording van deze en andere raadsvragen kunt u terug lezen via de volgende weblink: https://www.helmond.nl/vragenraadsleden