Begroting gemeente Helmond: Financieel gezond met ruimte voor investeringen in de stad

Dinsdag 25 september 2018

Het college van B&W heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 met een financiële doorkijk naar 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei van dit jaar is gevormd. Met deze begroting worden de eerste stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord uit te werken. Het is een sluitende begroting, waarin op diverse fronten wordt geïnvesteerd in de toekomst van Helmond.

.

Wethouder van Bree (Financiën): “In 2019 is er ruimte voor mooie investeringen in de stad en worden de eerste stappen gezet om de plannen uit het coalitieakkoord concreet te maken. Helmond is financieel gezond, dus kunnen we de komende jaren verantwoord investeren in de stad.”

Groene, gezonde stad

Met een impuls van 1,3 miljoen tot 2022 voor gezondheid in de aandachtswijken van Helmond streven we ernaar om inwoners meer bewust te maken van de voordelen van een gezonde leefstijl. Ook zetten we in op een kindvriendelijke stad. De investering in extra speelvoorzieningen in 2019 (€250.000,-) is daarin een belangrijke stap. Ook worden de eerste belangrijke stappen gezet richting de bouw van het zwembad op De Braak (€700.000,-).

Om Helmond nog verder te verduurzamen wordt jaarlijks ruim €600.000,- vrijgemaakt. De economie, woningmarkt, mobiliteit, gemeentelijk vastgoed (zoals scholen en sportvoorzieningen) en de uitstraling van onze stad: dat alles willen we de komende jaren verduurzamen en vergroenen. Dit doen we bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie in de vorm van zonnepanelen en we onderzoeken de mogelijkheden van windenergie.

Sociale, inclusieve stad

Hoewel het in Helmond steeds beter gaat, hebben sommige inwoners zichtbaar moeite om mee te komen. Zoals aangekondigd in het coalitieakkoord betalen mensen met inkomen tot 130% van het bijstandsniveau vanaf 2019 geen eigen bijdrage meer voor Wmo meer. Hier heeft de gemeente Helmond € 90.000 extra per jaar voor over. In 2019 investeren we ook in meer samenwerking tussen partners om armoede te bestrijden (€ 80.000,-) en inwoners met schulden krijgen extra ondersteuning (€400.000,-). In 2019 wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren van de woningvoorraad en de openbare ruimte in de Annawijk. (€325.000,-)

Het maken van plannen voor verbetering van de onderwijshuisvesting blijft een belangrijk punt op de agenda, met een investering van 14,2 miljoen in de komende vier jaren kunnen we hier de benodigde stappen zetten. Ook staan de eerste investeringen in de ontwikkeling van sport- en beleefcampus De Braak in 2019 op het programma (ruim 24 miljoen tot 2022). Het wordt een plek met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad.

De economie van de toekomst

Extra investeringen in de economie moeten de komende jaren zorgen voor meer banen, een aantrekkelijk centrum en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Een belangrijk onderdeel is het aanleggen van glasvezel in Helmond. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor inwoners is dit een belangrijke ontwikkeling om de stad klaar te stomen voor de toekomst. Samen met ondernemers gaan we op zoek naar innovaties om bedrijventerreinen te vergroenen en te verbeteren (€250.000,-). We zetten in op de doorontwikkeling van de Automotive Campus, op nieuwe innovaties binnen Food Tech (€500.000,-) en op het stimuleren van de werkgelegenheid binnen de Slimme Maakindustrie door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Woonlasten blijven nagenoeg gelijk

De waarde van koopwoningen is het afgelopen jaar gestegen, de extra onroerendzaakbelasting die woningeigenaren daardoor betalen compenseren we door de rioolheffing en afvalstoffenheffing te verlagen. Zo blijven de woonlasten voor kopers (+0,6%) en huurders (+0,3%) nagenoeg gelijk.

Hooravond 23 oktober

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen ook dit jaar tijdens een hooravond op dinsdag 23 oktober om 19.30 uur hun mening geven over de begroting. De inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 30 oktober. Dit wordt online uitgezonden. De begroting kunt u lezen op www.helmond.nl/begroting2019.