Nieuws college (vergadering 9 oktober)

Vrijdag 2 november 2018

In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

.

Programma Geluid 2018 - 2023

Het college stemt in met de programma geluid 2018-2023. In dit programma staat het beleid ten aanzien van geluid beschreven, maar ook de samenhang met andere beleidsvelden. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Verder is in het programma geluid opgenomen de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid 2018-2023 beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Stagestad Helmond-De Peel

Het college stelt het projectvoorstel 'Helmond – De Peel stagestad' vast. Het doel van dit project is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio. Om dit te kunnen bereiken is volgens alle betrokken partners samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers cruciaal voor daadkracht en succes. Inmiddels is een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma ontwikkeld waar alle Peelgemeenten, onderwijsorganisaties en bedrijven in de regio een actieve rol vervullen. Het programma is opgezet rond vier elkaar aanvullende thema’s:

  1. Voor primair en voortgezet onderwijs: oriëntatie op opleidingen en beroepen in de regio voor het vergroten van een goed beroepsbeeld (“uit de schoolbanken”).
  2. Voor mbo, hbo en wo: het vergroten van het aantal stageplaatsen en praktijkopdrachten in het regionale bedrijfsleven, met name het MKB; bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
  3. Voor volwassenen op de regionale arbeidsmarkt: het creëren van meer kansen op de arbeidsmarkt door blijvend ontwikkelen.
  4. Het borgen van blijvende samenwerking in Stagestad Helmond-De Peel met reguliere financiering van onderwijs, overheid en ondernemers.

Organisatie van de Nederlands kampioenschappen miniramp

Het college stemt in met de organisatie van de Nederlands kampioenschappen miniramp in Helmond. Dit evenement wordt samen georganiseerd met Skateboard Federatie Nederland en de Provincie Noord-Brabant. Hiervoor stelt het college een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
In Helmond zijn nu verschillende locaties waar kinderen in hun eigen wijk/buurt urban sports beoefenen en is het festival Urban Matterz de laatste jaren een waar begrip geworden. Dit alles geeft aan dat “urban” in Helmond leeft. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de gemeente Helmond door zowel de provincie als door de Skateboardfederatie Nederland is benaderd voor de organisatie van de Nederlands kampioenschappen miniramp (Skateboard) die op zaterdag 9 november 2018 zal plaatsvinden. Een uitgelezen kans voor Helmond om zowel Nationaal, regionaal als lokaal te laten zien dat Helmond een stad is die Urban sports en Culture omarmt en daarmee een bijdrage wil leveren aan de sportieve en culturele participatie van jongeren.

Beantwoording raadsvragen

Het college stemt in met de beantwoording van de volgende raadsvragen:
- Van het CDA inzake kunstgrasvelden en infill rubbergranulaat
- Van de PvdA inzake sanering en recycling van kunstgrasmatten

De beantwoording van deze en andere raadsvragen kunt u terug lezen via de volgende weblink: https://www.helmond.nl/vragenraadsleden