Nieuws college (vergadering 23 oktober)

Vrijdag 2 november 2018

In ‘Nieuws uit het college van B&W’ wordt, aan de hand van enkele hoofdonderwerpen, een samenvatting gegeven van de besluiten die het college in haar vergadering heeft genomen. Naast de daadwerkelijke besluiten zijn hierin ook enkele achtergronden en context opgenomen, zodat meer inzicht ontstaat in de beweegredenen van het college. Voor een compleet overzicht van alle besluiten die het college neemt, verwijzen wij naar de Besluitenlijst die op de webpagina van het college is te vinden.

.

Klimaatadaptatie, gezamenlijke communicatie met de Peelgemeenten

Het college stemt in om samen met de Peelgemeenten en het Waterschap Aa en Maas gezamenlijk een communicatiestrategie en –toolkit voor klimaatadaptatie opzetten en gaan gebruiken.
In het Coalitieakkoord is klimaatadaptatie genoemd als een van de onderwerpen binnen het brede aspect duurzaamheid. Daarbij is aangegeven dat we in ieder geval gaan starten met het opstellen van een klimaatstresstest. Het Rijk heeft via het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) een aanpak uitgezet via de lijn ‘weten-willen- werken’. Hierin worden via het opstellen van klimaatstresstesten, het formuleren van ambities en programma, het mobiliseren van het maatschappelijk veld en het realiseren van projecten de doelen gehaald. Het nationale doel is om uiterlijk in 2050 klimaatbestendig te zijn.
Communicatie is een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Waarom doen we dit samen met de Peelgemeenten? Met het opstellen van een gezamenlijke communicatiestrategie en een gezamenlijke toolkit kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en kunde en hoeven we niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.

Het doel is van dit gezamenlijke communicatiestrategie en -toolkit is:
- Het realiseren van een consequente, meerjarige communicatielijn over het onderwerp.
- Daarmee creëren we een basisniveau van bewustwording bij onze burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.
- In de toolkit worden ook voorbeelden opgenomen van projectgerichte communicatie over klimaatadaptatie, die we naast de meer algemene basiscommunicatie kunnen gebruiken.

Vaststellen bestemmingsplan 'SBC de Braak'

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan SBC ‘De Braak’ vast te stellen. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van sportpark de Braak tot een multifunctionele sport- en belevingscampus mogelijk gemaakt.

Beantwoording raadsvragen

Het college stemt in met de beantwoording van de volgende raadsvragen:
- Van het CDA inzake zorgen over jeugdzorg
- Van de SP inzake maaltijdondersteuning dementerende ouderen
- Van 50plus inzake woonbehoefte van senioren
- Van Lokaal Sterk inzake ongeregeldheden Helmond sport en MVV

De beantwoording van deze en andere raadsvragen kunt u terug lezen via de volgende weblink: https://www.helmond.nl/vragenraadsleden