U bevindt zich hier: Home > Bewoners > Verkeer en vervoer > Verkeersprojecten > Stiller spoor

Stiller spoor

Gemeente Helmond en spoorbeheerder ProRail maken zich er sterk voor om zoveel mogelijk woningen aan het spoor in Helmond uit een geluidshindersituatie te krijgen.

Inmiddels is er een pakket aan maatregelen uitgevoerd voor zo’n 450 woningen, dat bestaat uit raildempers aan de rails en geluidsschermen en grondwallen naast het spoor. Er zijn in Helmond nog ongeveer 100 woningen aan het spoor die ook te maken hebben met te veel geluidhinder. Vanwege gewijzigde wetgeving komen deze woningen eveneens in aanmerking voor aanvullende maatregelen zoals geluidsschermen en raildempers. Deze woningen liggen onder meer in de buurt van de Deurneseweg, Rooseindsestraat, Schepenstraat, Noord Parallelweg en Medevoort.

Overzicht geluidsschermen en raildempers in 2017

Hieronder kunt u twee plattegronden downloaden. Daarop kunt u zien op welke plekken in Helmond er in 2017 raildempers en geluidsschermen zijn gerealiseerd.

Ter inzage legging gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 maart 2015 een gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2015 zoals opgenomen in afdeling 4.3 van het Besluit geluidhinder (Bgh), hebben vastgesteld. Het gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit heeft met name betrekking op een verlenging van het geluidsscherm met 88 m (1,5 m) ter hoogte van de Rooseindsestraat/Duizeldonksestraat.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 23 maart 2015 gedurende zes weken voor eenieder te bekijken via de links hieronder. Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, dan moet dit worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook per mail kan een zienswijze worden ingediend. Dit dient dan te geschieden op het volgende mailadres: gemeente@helmond.nl en met de vermelding “zienswijze geluidsschermen.” U krijgt dan een bevestiging van de door u gestuurde mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen met team Milieu, mevrouw Karin Aquina, tel. 0492 – 845891 of e-mail: k.aquina@helmond.nl.

Halvering van het geluid

Door alle maatregelen die genomen worden – raildempers en geluidsschermen samen – wordt het geluid met in totaal 5 tot 10 dB (decibel) verminderd. Een vermindering van 10 dB wordt door de mens ervaren als een halvering van het geluid.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de geluidsmaatregelen die worden genomen? Kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Planning en procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een conceptbesluit genomen om de geluidsschermen en  raildempers op deze locaties te realiseren. Later zal het college hierover een definitief besluit nemen. Wilt u weten hoe de verdere planning eruit ziet? Klik dan op de link hieronder.

Gevelisolatie

Woningen die, ondanks de aanleg van raildempers en de geluidsschermen of geluidswallen, nog te maken hebben met een te hoge geluidsbelasting, kunnen in aanmerking komen voor gevelisolatie.

Geluid en gezondheid

Geluidsoverlast vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Gemeente Helmond en ProRail nemen de maatregelen dan ook voor de gezondheid van de bewoners aan het spoor. Diverse organisaties hebben onderzoek gedaan naar geluid en gezondheid. Zij hebben vastgesteld dat een te hoge geluidbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Samenwerking

Gemeente Helmond en ProRail zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de geluidsverminderende maatregelen. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.